Privacy Statement

Bits of Nature hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij duidelijke en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We zullen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bits of Nature is in alle gevallen onderworpen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt het volgende in:

• Het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens worden beschreven in dit privacybeleid;

• Verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt;

• Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;

• Wij Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Wij op de hoogte te zijn van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, u hierop te wijzen en deze te respecteren.

Als Bits of Nature zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen, kan dit via de volgende contactgegevens:

Bits of Nature

KvK: 91090075

info@bitsofnature.nl

 

MET WELK DOEL EN OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door Bits of Nature verwerkt voor de volgende

doeleinden:

• verzenden van bestelde producten;

• te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voor-en achternaam;

• Telefoonnummer;

• (E-mail)adres;

 

DERDEN

De gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• Verzorgen van de verzending;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Met derde partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan ​​is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie kan in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvragen. In zo’n geval moeten we samenwerken en zijn wij verplicht deze gegevens te verstrekken. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u ons daar schriftelijk toestemming voor geeft.

Wel verstrekken wij persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU gevestigd zijn voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

• Google (analyse).

Google is gevestigd in de Verenigde Staten. Dit wordt niet beschouwd als een land met een passend veiligheidsniveau.

Google is echter gecertificeerd voor het EU-VS Privacy Shield. Op basis daarvan is het wettelijk toegestaan ​​om persoonsgegevens te delen met deze partij. 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

DATA OPSLAG

Bits of Nature bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze is verstrekt of wettelijk is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking

wij hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Bits of Nature toegang kunnen krijgen tot uw gegevens zijn verplicht tot geheimhouding.

• We gebruiken een authenticatiebeleid op al onze systemen;

• Wij gebruiken een pseudoniem en zorgen voor versleuteling van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

• Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren onze maatregelen regelmatig;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OVER UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door een van onze verwerkers. U heeft ook het recht om uw eigen gegevens die u aanlevert of direct naar een andere partij laat sturen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij hieraan gehoor kunnen geven.

KLACHTEN

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u direct contact met ons op te nemen via info@bitsofnature.nl

U heeft altijd het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.